ویلا

بنا کلنگی سند دار ویو جنگلی

520 متر

2,300,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور
توضیحات

۵۲۰ متر زمین ۱۳۰ متر بنا کلنگی سند دار بافت سه کانتور نسب ویو جنگلی در یک منطقه برند زمینش دو بر عبوره قیمت دو میلیاردو سیصد نور منطقه اپادانا

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک