زمین

فروش ۱۱ قطعه زمین انشعابات سر زمین

220 متر

275,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, آویچ کلا
توضیحات

فروش ۱۱قطعه زمین جهت سرمایه گذاری انشعابات سر زمین ویوی جنگلی . نور ، روستای آویچ کلا . متری : ۱میلیون و ۲۵۰هزار تومان

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک