زمین

۶۰۰۰ هزار متر زمین از سه طرف وصل به جنگل

6,000 متر

11,600,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, خوریه
توضیحات

۶۰۰۰ هزار متر زمین الحاق به بافت از سه طرف وصل به جنگل دقیقا در دامنه کوه انشعابات سر ملک فاصله با ساحل ۵ دقیقه یازده میلیاردو ششصد نور منطقه خوریه ناتل.

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک