زمین

۳۷۰ متر زمین مسکونی داخل بافت با کاربری زراعی

370 متر

1,330,000,000 تومـــــــــان

مازندران, نور, سلیاکتی
توضیحات

۳۷۰ متر زمین مسکونی داخل بافت با کاربری زراعی انشعابات سر زمین سند تک برک فنداسیون اجرا شده دونبش لب خیابان اصلی سوپر مارکت نانوای در نزدیکی ویوی بسیار زیبا رو به کوه وجنگل فاصله با ساحل ۵ دقیقه در یک منطقه برند قیمت: یک میلیاردو سیصدوسی میلیون تومان نور منطقه جنگلی سلیاکتی

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک