زمین

۱۳۰۰ متر زمین الحاق به بافت

1,300 متر

6,500,000,000 تومـــــــــان

مازندران, محمودآباد
توضیحات

فروش زمین در منطقه محمود اباد‌،۱۳۰۰متر زمین،۱۷متر بر، تحویل زمین با سند،الحاق به بافت،قیمت۶میلیاردو پانصد  

گزارش مشکل
کارشناس آقای ملک